pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.ilive.sk

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.ilive.sk medzi nakupujúcim tovaru  (ďalej len "Kupujúci" ) a prevádzkovateľom e-shopu SBS trade Hungaria, s.r.o. so sídlom: 941 35 Dubník 507  IČO: 36563331 DIČ: 2021870169, zapísaný v OR Okr.súdu Nitra, odd.:Sro, vl.č.15122/N (ďalej len “Predávajúci”). Dohľad vykonáva SOI Nitra.

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.ilive.sk umožňujúci nakupovanie tovaru.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o Kupujúcom vrátane osobných údajov. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody ako pravidelné informovanie o zľavách a akciách.

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a odoslala záväznú objednávku a doručila ju Predávajúcemu. Za právnickú osobu Kupujúceho koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje Kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka Kupujúceho.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná Predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.ilive.sk a jeho odoslaním cez e-shop.

3.3. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že:

1. sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí
2. bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy
3. udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely Predávajúceho
4. všetky ním uvedené údaje sú pravdivé
5. bol oboznámený s reklamačným poriadkom, ktorý sa nachádza v bode 9 týchto VOP.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

1. odmietnutím návrhu Kupujúceho zo strany Predávajúceho,
2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie Predávajúceho adresované Kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje, že návrh Kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je Predávajúci povinný prijať.

3.9. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú Kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu platby a prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si Kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu Predávajúcemu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je Kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

1. platba na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty pri prevzatí tovaru
2. platba na dobierku kuriérovi pri prevzatí tovaru    
3. platba bankovým prevodom na účet Predávajúceho. Po prijatí objednávky zašle Predávajúci Kupujúceme daňový doklad elektronicky na uvedenú mailovú adresu v objednávke Kupujúceho.                                                                                                                                             

4.5. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte pri prevzatí zásielky, v prípade výberu úhrady bankovým prevodom na účet pripísaním fakturovanej čiastky na účet prevádzkovateľa. 

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Dodacia lehota závisí od aktuálnej disponibility tovaru a pohybuje sa v rozpätí 2-5 pracovných dní. 

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je Kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.4. Pri spôsobe zaplatenia kúpnej ceny na dobierku začína dodacia lehota plynúť dňom Prijatia návrhu na uzavretie zmluvy (viď.Bod 3.5 týchto VOP)

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako doručovacia adresa a Predávajúci ju ako doručovaciaadresa potvrdil.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA A CENA ZA PREPRAVU

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže Kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní doručovacej adresy.

7.2. Spôsoby prepravy a platby tovaru do miesta dodania sú:

1. Platba na dobierku - preprava Slovenskou poštou, dodanie 2-3 pracovné dni
2. Platba na dobierku - Zásielkovňa, dodanie 1-3 pracovné dni 
3. Platba na dobierku - preprava kuriérom Slovenskej pošty 1-2 dni pracovné dni
4. Platba bankovým prevodom na účet Predávajúceho - Slovenská pošta dodanie do 2-3 pracovných dní od pripísania úhrady na bankový účet
5. Platba bankovým prevodom na účet Predávajúceho - Zásielkovňa dodanie do 1-3 pracovných dní od pripísania úhrady na bankový účet

7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

7.4. Cena prepravy

1. Pri objednávke nad 40 €DOPRAVA ZDARMA  
2. 
Cena prepravy Slovenskou poštou na dobierku je 3,60 Eur  ( vrátane DPH )                                                      
3. 
Cena prepravy kuriérom Slovenskej pošty na dobierku je 4,99 Eur  ( vrátane DPH )    
4. Cena prepravy pri platbe bankovým prevodom na účet je 2,90 Eur ( vrátane DPH )

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru Kupujúcemu v mieste dodania. Kupujúci obdržý účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

8.2. Záväzok Predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Predávajúci bol pripravený odovzdať tovar Kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  Kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho.

8.3. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Predávajúcemu späť, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. ZÁRUKA A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na všetok tovar poskytujeme zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba plynie od prevzatia tovaru Kupujúcim. Daňový doklad je vždy pribalený v balíku.

Ak kupujúci zistí, že prevzatý tovar vykazuje známky poškodenia bezodkladne informuje predávajúceho. Reklamácie sú vybavované v pracovné dni od 8,00-16,00 mailom alebo telefonicky na čísle +421 908 719 478.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené mechanickým poškodením. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na adresu predávajúceho (nie na dobierku) spolu s príslušnými dokladmi:

1. kópia daňového dokladu (faktúra)
2. kópia dokladu o zaplatení 
3. stručný popis závady tovaru

Reklamácia je vždy vybavovaná bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní /zákonná doba/ od prevzatia reklamácie  predávajúci rozhodne a upovedomí o tom kupujúceho prostredníctvom mailu /ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak/. V prípade, že reklamácia bude opodstatnená, predávajúci zabezpečí kupujúcemu náhradu bez zbytočného odkladu. Musí tak učiniť najneskôr do 15 dní od ukončenia reklamácie. V každom prípade, či je reklamácia opodstatnená alebo nie, zasiela predávajúci písomné vyrozumenie (prednostne prostredníctvom mailu).

Priebežne informácie získa kupujúci telefonicky na: +421 908 719 478.

Reklamácie zasielané na dobierku nepreberáme.

Reklamácie je potrebné posielať na adresu:

SBS trade Hungaria, s.r.o.
941 35 Dubník č. 507

10. Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením ( napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu SBS trade Hungaria, s.r.o., č. 507,94135 Dubníkinfo@ilive.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, resp. je k dispozícii umiestnený na konci týchto VOP.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop www.ilive.sk je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle  zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (Kupujúceho) za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií o Predávajúcom, bude mu ich Predávajúci zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou.

11.4. Účelom spracúvania osobných údajov je:

1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
2. Doručenie tovaru a identifikácia Kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
6. Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

11.5. Informácie o používaní cookies.

Počas návštevy webovej stránky sú používané tzv. cookies, čo sú krátke textové súbory, ktoré server pošle prehliadaču a ten ho následne uloží do počítača, resp. obdobného používaného zariadenia užívateľa  s cieľom uľahčiť používanie našich webových stránok a prispieť pri vytváraní relevantných štatistických údajov vhodných na zlepšenie poskytovaných služieb.  Pokiaľ nechcete dostávať cookies do svojho zariadenia, nastavte si prosím parametre vo svojom webovom prehliadači (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera... )

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.ilive.sk

12.3. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.ilive.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

12.4. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.ilive.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

12.5. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z www.ilive.sk.

12.6. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.ilive.sk

12.7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

12.8. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@ilive.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

12.9. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

12.10. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu : SBS trade Hungaria, s.r.o., č. 507, 94135 Dubník, (  info@ilive.sk  )

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:     ...........................................................

– Dátum prijatia tovaru : ................................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa : ............................................................................................................

– Adresa spotrebiteľa : ...............................................................................................................................

– Podpis spotrebiteľa  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .............................................

– Dátum ......................................